Vilkår for kjøp

Forskrift for levering via elektroniske tjenester på den generelle nettsiden WATAH.NO og bransjens hjemmeside Twojanorwegia.no

 

Kapittel 1. Generelle prinsipper

1. Innledning

 1. Disse forskriftene definerer regler for levering av tjenester av PAWLOWICZ AS til sine kunder
 2. Selskapet PAWLOWICZ AS er eier og administrator av den generelle informasjonssiden WATAHA.NO og bransjens hjemmeside Twojanorwegia.no, der den inneholder og gir informasjon og materialer i det generelle feltet, særlig om alle forhold knyttet til det å hvordan det er å bo i Norge for det polske samfunnet i Norge.

2. Definisjoner

 1. WATAHA.NO- generell informasjonstjeneste som inneholder materialer / artikler relatert til livet i Norge
 2. Twojanorwegia.no – et nettsted med bransjemateriell om selskaper som opererer i Norge og Polen
 3. Bruker / e – alle brukere av WATAHA.NO/Twojanorwegia.no, og samtidig mottakere av innholdet, tilbud og annonser publisert og delt av WATAHA.NO og Twojanorwegia.no
 4. Annonsør / ere – bestiller reklameplass og publisering av materialer på WATAHA.NO og Twojanorwegia.no
 5. Administrator – PAWLOWICZ AS
 6. Innholdsleverandører – alle som bestiller administratoren for å publisere både tekst og multimedia innhold på WATAHA.NO og Twojanorwegia.no
 7. Innhold – Materialer som er publisert av administratoren, spesielt Sponsede artikler, bannere, pushpin, Facebook-innlegg
 8. Reklame plass – utpekt område på WATAHA.NO eller Twojanorweg.no, der annonsering er gitt
 9. Service – betales av administratoren til selskapet

Kapittel 2. Innhold

3. Måter å publisere Innhold

 1. Alt innhold på WATAHA.NO eller Twojanorwegia.no vil bli publisert og forfremmet via administratoren på polsk og norsk
 2. Innhold som er utarbeidet av annonsøren, skal sendes direkte til redaktøren på følgende adresse: [email protected] 
 3. Administratoren gir opprettelse av sponset innhold for annonsørens behov av en spesialisert tekstforfatter på polsk og norsk

4. Publisering av innhold

 1. Publisering av innholdet finner sted etter deres tidligere bekreftelse og aksept av administratoren
 2. Administratoren forbeholder seg retten til å nekte å publisere innhold som ikke er i samsvar med bestemmelsene i disse forskriftene og individuelle kontraktsbestemmelser mellom administratoren og selskapene.
 3. Typer publisert innhold:
 4. Sponset artikkel
 5. Innlegg på Facebook.pl
 6. video program om selskapet på Facebook eller YouTube
 7. Administrator forbeholder seg retten til å fjerne alt innhold som er lagt inn på WATAHA.NO og Twojanorweg.no etter oppsigelse av kontrakten til en av partene

5. Copyright

 1. Skaperen av innholdet som sender Innholdet for utgivelse til WATAHA.NO eller Twojanorweg.no erklærer at innholdet eies av ham eller har rett til å disponere over det, inkludert proprietære opphavsrettigheter
 2. Innholdsskaperen gir administratoren en gratis eksklusiv lisens og tillater ham å publisere, reprodusere og registrere innholdet på elektroniske og tradisjonelle medier uavhengig av det territoriale området
 3. Lisensen er gitt for ubestemt tid
 4. Innholdsskaperen tillater administratoren å gi ytterligere lisenser, inkludert materielle fordeler fra innholdet utgitt av ham, med særlig vekt på: fordelene med annonsering, deling av dataene som er oppnådd med andre brukere, og deling av innholdet selv.
 5. Administratoren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter mot de proprietære opphavsrettene angående innhold publisert på bidragsyterne.
 6. Innholdsskaperen kan når som helst tilbakekalle den innvilgede lisensen ved å informere administratoren med rekommandert post (du kan legge til et annet skjema/måte hvis du vil)

6. Unikt innhold

 1. Det er ikke tillatt å publisere Innhold tidligere publisert andre steder på Internett
 2. Kopiering og publisering av duplisert innhold innen WATAHA.NO eller Twojanorweg.no er forbudt

7. Uforenlig innhold med forskriften

 1. Ved brudd på forskriftens bestemmelser i henhold til § 3-6, har administratoren rett til:
  a. Slette innhold som bryter ovennevnte oppføringer
  b. Nekte å publisere ytterligere innhold
  c. Opphøre kontrakten med innholdsleverandøren
 2. Administratoren har rett til å stoppe publisering av uautorisert innhold i henhold til §6 punkt. 1

8. Bestilling av Tjenester og oppgjør

 1. Bestillinger
  a.  Bestilling av tjenesten ved å sende et signert skjema via e-post eller tradisjonell post.
  b. Å sende skjemaet og godta det av administratoren, er likestillet med å inngå en kontrakt for levering av tjenester på vilkårene i skjemaet.
 2. Betaling for tjenester
  a. Betalinger for bestilte tjenester skal gjøres før utførelsen av deres opptreden, med mindre annet er oppgitt i bestillingsskjemaet.
  b. Beløpet og datoene for gebyrene vil bli inkludert i bestillingen eller utstedte fakturaer.
 3. Betalingen for bestillingen skjer elektronisk eller tradisjonelt på datoen som er angitt i bestillingen.
 4. Bestillinger er realisert i samsvar med administratorens interne politikk.

9. Opprettelse og gjennomføring av ordrer

 1. Opprettelse
  a. Hvis partene ikke har avtalt annet, hviler plikten til å forberede opprettelsen hos annonsøren.
  b. Opprettelsen må være forberedt og sendt til administratoren minst 3 virkedager før samarbeidets start
  c. Reglene for å forberede opprettelsen vil bli bestemt i administratorens instruksjoner via e-post eller telefon.
  d. Annonsøren erklærer at materialene som brukes i opprettelsen er dets eiendom eller har rett til å bruke dem.
 2.  Gjennomføringen
  a. Utførelsen av bestillingen begynner på dagen som er angitt i bestillingen.
  b. PAWLOWICZ AS forbeholder seg retten til å suspendere eller nekte annonsen uten rett til erstatning dersom:
  c. Annonsen bryter med interessene til WATAHA.NO eller Twojanorweg.no eller er i strid med WATAHA.NO eller Twojanorwegia.no´s prinsipper.
  d. Reklame kreasjoner er uforenlige med den tekniske spesifikasjonen av reklamevilkårene som er definert i forskriftens §4 punkt 3.
  e. Annonsøren foretok ikke betalingen eller gjorde ikke betalingen innen den annonserte perioden.
 3. Innleggelsessted
  a. publikasjonsstedet av den sponsede artikkelen vil være den generelle informasjonstjenesten WATAHA.NO eller Twojanorweg.no
  b. stedet for å publisere informasjon om den sponsede artikkelen vil være FanPage WATAHA.NO og Twojanorwegia.pl på Facebook.pl
 4. Annonsøren er forpliktet til å informere administratoren kvartalsvis om virksomhetenes videre virksomhet, nåværende kontakt- og adressedata, og statusen for aktiviteten, ellers forbeholder administratoren opphør av publisering av sponsede artikler
 5. Administratoren forbeholder seg retten til å fjerne alt innhold som deles under samarbeid på WATAHA.NO og Twojanorweg.no etter at avtalen er avsluttet med annonsøren
 

Kapittel 4. Annet

10. Vilkår for tjenestene

 1. De tekniske kravene som kreves for å samarbeide med IKT-systemet som brukes av Administratoren og Brukeren, er som følger:
  a. forbindelse til Internett
  b. Office-pakke som leser WORD-dokumenter

  • 11. Klager – saksbehandling
  1. Klager vedrørende levering av tjenester av PAWLOWICZ AS skal man sende innen 30 dager etter fullføring av Tjenesten i form av et registrert brev til: ADRESSE for å øke hastigheten på saken, bør en kopi av klagen sendes til følgende adresse: ADRESSE @ og i emnefeltet skrive inn firmanavnet og ved siden av skrive: KLAGE.
  2. Klagere behandles av administratoren.
  3. En korrekt innsendt klage skal inneholde følgende data:
   a. Selskapets betegnelse og e-postadresse,
   b. klage gjenstand,
   c. omstendigheter som begrunner klagen.
  4. Klager som ikke inneholder de ovennevnte dataene, vil ikke bli vurdert.
  5. Klager vil bli vurdert innen 14 dager fra datoen for mottak av varsel fra administratoren.
  6. Administratoren informerer omgående annonsør om avgjørelsen som er gjort som følge av å vurdere klagen via e-post-adressen til klagen.
  7. Klager behandlet i samsvar med forskriftens bestemmelser er ikke gjenstand for ytterligere revurdering.
  • 12. Kontakt med administrator

  Brukere og firmaer kan kontakte administratoren også i alle andre saker enn klager til følgende adresse: Smedgaten 30 1850 Mysen Norway

  • 13. Oppsigelse av kontrakten
  1. Kontrakten kan bli avsluttet når som helst av en av partene
  2. Ved brudd på bestemmelsene i disse forskriftene eller bestemmelsene i kontrakten som utgjør kontrakten, har administratoren rett til å si opp avtalen umiddelbart uten at det er nødvendig å refundere kostnadene påført selskapet.
  3. Ved kontraktens avtale basert på punkt 1 og 2 forbeholder administratoren seg retten til å belaste selskapet med kostnader på grunn av:
   a. Forberedelser for gjennomføring av orderen
   b. Innføring og gjennomføring av Tjenestene inntil kontrakten er avsluttet
   c. Andre rimelige kostnader som oppstår som følge av terminering av kontrakten
  4. Ved kontraktsavtalen basert på punkt 1 og 2 har Selskapet ikke krav på erstatning og andre krav mot administratoren.
  5. Ved oppsigelse av kontrakten av den andre parten, etter at kontrakten har startet, er midlene for allerede betalt annonsering ikke refundert.
  6. Partene er enige om at undertegnelsen av bestillingen er en plikt for partene å oppfylle sine forpliktelser
  • 14. Ansvar
  1. Administratoren og selskapene er forpliktet til å reparere skaden opp til verdien av ordren som den andre parten har pådratt seg som følge av manglende ytelse eller ukorrekt ytelse av sine forpliktelser i henhold til forskriftene, med mindre deres mislighold eller ukorrekt ytelse skyldes omstendigheter som partiet ikke er ansvarlig for.
  2. Administratoren skal ikke være ansvarlig for selskaper som bryter forskriftene for eventuelle skader som oppstår som følge av at tjenestene slettes, inkludert fjerning av innhold som bryter forskriftene.
  3. Administratoren er ikke ansvarlig for Brukernes bruk av tjenesten WATAHA.NO eller Twojanorwia.no på en måte som ikke er i samsvar med forskriftens bestemmelser.
  • 15. Avsluttende bestemmelser
  1. Forskriftene gjelder fra og med 01.03.2019
  2. Forskrift og inngåtte avtaler er underlagt lovene i Norge
  3. Eventuelle tvister i første omgang forplikter partene seg til å løse på en minnelig måte gjennom forhandlinger, mekling eller voldgift.
  4. Tvister som ikke kan løses på en minnelig måte, vil bli løst av en norsk domstol.
  5. I saker som ikke omfattes av forskriften, gjelder bestemmelsene i loven om levering av elektroniske tjenester, lov om beskyttelse av personopplysninger, borgerloven og andre obligatoriske bestemmelser i norsk lov.
  6. Vedleggene er en integrert del av forskriften.
  7. Forskriftene tolkes kun av Pawlowicz AS