Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu ogólnoinformacyjnego WATAH.NO i strony branżowej Twojanorwegia.no

 

Rozdział 1. Zasady ogólne

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PAWLOWICZ AS na rzecz jej klientów
 2. Firma PAWLOWICZ AS jest właścicielem i administratorem serwisu ogólnoinformacyjnego WATAHA.NO oraz strony branżowej Twojanorwegia.no , na której zawiera i udostępnia informacje i materiały z zakresu ogólnego, w szczególności dotyczących wszelakich spraw związanych z życiem w Norwegii dla norweskiej polonii

2. Definicje

 1. WATAHA.NO– serwis ogólnoinformacyjny zawierający materiały/artykuły związane z życiem w Norwegii
 2. Twojanorwegia.no – strona internetowa zawierająca branżowe materiały dotyczące firm działających na terenie Norwegii oraz Polski
 3. Użytkownik /cy – wszyscy użytkownicy WATAHA.NO/Twojanorwegia.no, a jednocześnie odbiorcy treści, ofert i reklam publikowanych i udostępnianych przez WATAHA.NO oraz Twojanorwegia.no
 4. Reklamodawca /y – podmioty zamawiające powierzchnię reklamową oraz publikację materiałów na WATAHA.NO oraz Twojanorwegia.no
 5. Administrator – PAWLOWICZ AS
 6. Dostawcy treści – wszystkie podmioty zlecające Administratorowi publikację treści zarówno tekstowych jak i multimedialnych na WATAHA.NO oraz Twojanorwegia.no
 7. Treści –publikowane przez Administratora materiały, w szczególności Artykuły sponsorowane, banery, pinezka, posty na Facebook
 8. Przestrzeń reklamowa – wyznaczony obszar WATAHA.NO bądź Twojanorwegia.no, w których przewidziane jest wyświetlanie reklam
 9. Usługa – odpłatne świadczenie Administratora względem Firmy

Rozdział 2. Treść

3. Sposoby publikowania Treści

 1. Wszystkie treści na WATAHA.NO lub Twojanorwegia.no będą publikowane i promowane za pośrednictwem Administratora w języku polskim oraz norweskim
 2. Treści przygotowywane przez Reklamodawcę powinny być przesyłane bezpośrednio do redakcji na adres: TU PODAĆ ADRES @
 3. Administrator zapewnia tworzenie sponsorowanych treści na potrzeby Reklamodawcy przez wyspecjalizowanego copywriter’a w języku polskim i norweskim

4. Publikacja Treści

 1. Publikacja Treści następuje po ich uprzednim zweryfikowaniu i akceptacji przez Administratora
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz indywidualnych postanowień umownych między Administratorem i Firmami.
 3. Rodzaje publikowanych treści:
 4. Artykuł sponsorowany
 5. Posty w serwisie Facebook.pl
 6. program video o firmie na Facebook bądź YouTube
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści umieszczonych na WATAHA.NO i Twojanorwegia.no po rozwiązaniu umowy którejś ze stron

5. Prawa autorskie

 1. Twórca treści, który przesyła Treści do publikacji na WATAHA.NO lub Twojanorwegia.no oświadcza, że Treści te są jego własnością, bądź posiad prawo do dysponowania nimi, włączając w to majątkowe prawa autorskie 
 2. Twórca treści udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji wyłącznej i upoważnia go do publikacji, powielania i rejestrowania Treści na nośnikach elektronicznych oraz tradycyjnych, niezależnie od zasięgu terytorialnego
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony 
 4. Twórca Treści upoważnia Administratora do udzielenia dalszych licencji, w tym do czerpania korzyści materialnych z tytułu publikowanych przez niego Treści ze szczególnym uwzględnieniem: korzyści z tytułu emisji reklam, udostępniania pozyskanych danych innym Użytkownikom oraz udostępniania samych Treści. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie względem autorskich praw majątkowych dotyczących Treści publikowanych na Twórców. 
 6. Twórca treści może w dowolnym momencie odwołać udzieloną licencję poprzez poinformowanie Administratora listem poleconym ( można tu dodać jeszcze inną formę jeśli chcesz)

6. Unikalność Treści

 1. Nie dopuszcza się publikacji Treści opublikowanych wcześniej w innych miejscach w Internecie 
 2. Zabrania się duplikowania i publikacji powielonych Treści w ramach WATAHA.NO lub Twojanorwegia.no

7. Treści niezgodne z Regulaminem

 1. W przypadku złamania postanowień Regulaminu w zakresie §3-§6 Administrator ma prawo:
  a. Usunąć Treści łamiące wyżej wymienione zapisy
  b. Odmówić publikacji kolejnych Treści
  c. Rozwiązać umowę z Dostawcą treści
 2. Administrator ma prawo wstrzymać publikację nieunikalnych treści w rozumieniu §6 pkt. 1

8. Zamawianie Usług i rozliczenia

 1. Zamówienie
  a. Zamówienie Usługi następuje poprzez przesłanie podpisanego formularza poprzez pocztę elektroniczną lub pocztę tradycyjną.
  b. Przesłanie formularza i przyjęcie go przez Administratora jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu Usług na warunkach zawartych w formularzu.
 2. Płatność za Usługi
  a. Płatności za zamówione Usługi należy dokonać przed rozpoczęciem ich świadczenia chyba, że w formularzu Zamówienia ustalono inaczej.
  b. Wysokość i terminy opłat ujęte będą w zamówieniu lub wystawianych fakturach.
 3. Płatność z tytułu zamówienia dokonywana jest elektronicznie bądź tradycyjnie w terminie wskazanym w zamówieniu.
 4. Zamówienia realizowane są zgodnie z wewnętrzną polityką Administratora.

9. Tworzenie i realizacja zleceń

 1. Kreacja
  a. Jeśli strony nie ustaliły inaczej to obowiązek przygotowania kreacji spoczywa na Reklamodawcy.
  b. Kreacja musi być przygotowana i przesłana do Administratora na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji współpracy
  c. Zasady przygotowania kreacji określane będą we wskazaniach Administratora drogą mailową lub telefoniczną.
  d. Reklamodawca oświadcza, że wykorzystywane materiały w kreacji są jego własnością lub posiada prawo do posługiwania się nimi.
 2.  Przebieg realizacji
  a. Realizacja zlecenia rozpoczyna się w dniu określonym w zamówieniu.
  b. PAWLOWICZ AS zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy emisji reklamy bez prawa do odszkodowania w przypadku gdy:
  c. reklama narusza interesy WATAHA.NO lub Twojanorwegia.no lub jest sprzeczna z zasadami WATAHA.NO lub Twojanorwegia.no
  d. kreacje reklamowe są niezgodne ze specyfikacją techniczną form reklamowych określonych w §4 pkt. 3 Regulaminu.
  e. Reklamodawca nie dokonał płatności lub nie dokonał płatności w terminie zamówionej reklamy.
 3. Miejsce zamieszczenia
  a. miejscem zamieszczenie artykułu sponsorowanego będzie serwis ogólnoinformacyjny WATAHA.NO lub Twojanorwegia.no
  b. miejscem zamieszczenia informacji o artykule sponsorowanym będzie FanPage WATAHA.NO i Twojanorwegia.pl na Facebook.pl
 4. Reklamodawca jest zobowiązany do co kwartalnego poinformowania Administratora o dalszej działalności swojej firmy, aktualnych danych kontaktowych i adresowych oraz statusie działalności w przeciwnym wypadku Administrator zastrzega sobie wstrzymanie publikacji artykułów sponsorowanych
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich treści udostępnionych w trakcie współpracy na WATAHA.NO oraz Twojanorwegia.no po rozwiązaniu umowy z Reklamodawcą

Rozdział 4. Pozostałe kwestie

10. Warunki świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i Użytkownik są następujące:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. pakiet Office czytający dokumenty WORD 

  • 11. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług przez PAWLOWICZ AS należny zgłaszać w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Usługi w formie listu poleconego na adres: PODAĆ ADRES w celu przyspieszenia toku postępowania kopię reklamacji należy przesłać na adres e- mail: ADRES @ w temacie wpisując nazwę firmy z dopiskiem REKLAMACJA.
  2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   a. oznaczenie Firmy oraz adres poczty elektronicznej,
   b. przedmiot reklamacji,
   c. okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora.
  6. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi Reklamodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
  7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.
  • 12. Kontakt z administratorem

  Użytkownicy oraz Firmy mogą kontaktować się z Administratorem we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: ADRES @   

  • 13. Rozwiązanie umowy
  1. Rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym momencie przez którąkolwiek ze stron
  2. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu bądź postanowień zawartych w zamówieniu stanowiącym umowę, Administrator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu poniesionych przez Firmę kosztów.
  3. W chwili rozwiązania umowy na podstawie pkt. 1 i 2, Administrator zastrzega sobie prawo do obciążenia Firmy kosztami z tytułu:
   a. Przygotowania do realizacji zamówienia
   b. Rozpoczęcia i realizacji Usług do momentu rozwiązania umowy
   c. Innymi, uzasadnionymi kosztami powstałymi z tytułu rozwiązania umowy
  4. W chwili rozwiązania umowy na podstawie pkt. 1 i 2 Firmie nie przysługuje prawo do odszkodowania i wysuwania innych roszczeń względem Administratora.
  5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego dokonanego po rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Administratora, środki za opłacone już reklamy nie podlegają zwrotowi.
  6. Strony ustalają, że podpisanie zamówienia jest zobowiązaniem Stron do realizacji zaciągniętych względem siebie zobowiązań
  • 14. Odpowiedzialność
  1. Administrator oraz Firmy zobowiązani są do naprawienia szkody do wysokości wartości zamówienia, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Firm naruszających Regulamin za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Treści naruszających Regulamin.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkowników z serwisu WATAHA.NO lub Twojanorwegia.no w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  • 15. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem DATA.
  2. Regulamin oraz zawarte umowy podlegają prawu POLSKIEMU CZY NORWESKIEMU?
  3. Wszelkie spory w pierwszej kolejności, Strony zobowiązują się rozwiązać w sposób polubowny poprzez negocjacje, mediacje lub arbitraż.
  4. Spory, których nie uda się rozwiązać w sposób polubowny rozstrzygał będzie polski/norweski? sąd powszechny.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego (bądź norweskiego)
  6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
  7. Regulamin interpretuje jedynie firma Pawlowicz AS