Oto pakiet kryzysowy, który rząd zamierza przedstawić dziś wieczorem

0
Oto pakiet kryzysowy

Oto pakiet kryzysowy, który rząd zamierza przedstawić dziś wieczorem

Rząd postanowił dziś 02.04.2020 wieczorem przyspieszyć pakiet kryzysowy dla firm. Tutaj możesz przeczytać o propozycjach.

Przedział czasowy
Program zasadniczo obowiązuje w marcu, kwietniu i maju 2020 r. Pierwsza płatność jest dokonywana jak najszybciej w kwietniu i jest mierzona na podstawie danych podanych w marcu. 

Dane liczbowe 

Program opiera się na danych zgłoszonych przez firmy dotyczącym obrotu w marcu 2019 r. Lub średniej dla stycznia i lutego 2020 r., Jeśli firma nie działała w marcu 2019 r. Firmy muszą również zgłaszać nieuniknione koszty stałe, które są rejestrowane na określonych pozycjach w sprawozdaniu z działalności.

Firma musi mieć spadek obrotów o 30 procent lub więcej (20 procent lub więcej w marcu) z tego samego miesiąca ubiegłego roku, aby zostać objętym programem. Nie należy uwzględniać sprzedaży aktywów finansowych.
 

Ograniczenia 

Program ma zastosowanie do wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw podlegających opodatkowaniu w Norwegii. Proponuje się, aby program nie miał zastosowania do: 
branży finansowej (udoskonalenie opiera się na podatku finansowym) 
produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i wody 
żeglugi zagranicznej – transportu towarów 
wydobycia ropy i gazu (ograniczone do tych podlegających systemowi podatku od ropy naftowej) 
prywatnych przedszkoli który jest objęty własnym systemem wsparcia 
linie lotnicze objęte własnym systemem wsparcia 
przedsiębiorstwa bez pracowników (z wyjątkiem ENK, w którym działalność jest głównym źródłem dochodu)
przedsiębiorstwa bez działalności usługowej
firmy będące w  trakcie postępowania upadłościowego lub wnioskujące o ogłoszenie upadłości 
 

Podsumowanie 

Program ma zastosowanie do firm, których obrót spadł o  30 procent lub więcej  miesięcznie od kwietnia 2020 r. W marcu ustalono początkowy wymóg spadku obrotów o  20 procent  , ze względu na fakt, że najbardziej kompleksowe środki kontroli zakażeń zostały wprowadzone w marcu.

Potem pojawia się coś nieco bardziej skomplikowanego: jak obliczyć, kto powinien otrzymać pomoc:

Oto pakiet kryzysowy: Rekompensatę oblicza się według następującego wzoru na firmę: 

1 Odszkodowanie = Procentowy obrót × (nieunikniony koszt uzyskania przychodu) × współczynnik korygujący.

Współczynnik korygujący wynosi: 
0,9  dla firm zamkniętych przez państwo  0,8  dla innych firm Odliczenie jest ustalone na  0 NOK  dla firm zamkniętych przez państwo  10 000 NOK  miesięcznie dla innych firm.

Następnie próg płatności z programu, który wynosi  5000 NOK . Szacowane kwoty odszkodowania poniżej tego limitu nie zostaną wypłacone.

Pułap wypłaty wynosi 30 mln  NOK  na osobę prawną miesięcznie. 

Kontrole w pomocy firmom 

W procedurze automatycznego przetwarzania przeprowadzonych zostanie kilka kontroli wyrywkowych w celu wykrycia oszustw . Informacje, które wnioskodawca rejestruje w systemie, zostaną między innymi sprawdzone w oparciu o informacje historyczne i inne informacje o firmie oraz inne informacje dostępne w systemie. Wniosek zostanie odrzucony lub przejdzie do przetwarzania ręcznego, jeśli kontrole wyrywkowe wykażą poważne odchylenia.

Mechanizmy kontrolne, które na przykład wykrywają aktywność i pracowników w firmie oraz to, czy jest to sytuacja umyślna, pomogą wykryć aplikacje na niewłaściwych podstawach lub fałszywe firmy. Informuje się, że każda osoba ubiegająca się o program musi być w stanie udokumentować dane liczbowe w późniejszym terminie, poświadczając je audytorem lub upoważnionym księgowym. Zmiana dostępu jest również planowana. Ponadto ustanowiona zostanie kontrola wymogów dotyczących zwrotu kosztów i sankcji za wykrywanie oszustw. Kary są wyraźnie określone w portalu aplikacji. 

Oto pakiet kryzysowy. Natychmiastowe wsparcie

Jeśli firma spełni inne kryteria płatności, płatność zostanie dokonana automatycznie. Wnioskodawca musi potwierdzić, że informacje są prawidłowe i że zna warunki niepoprawnych informacji. Wnioskodawca potwierdza, że ​​zapoznał się z zasadami programu i że rozumie odpowiedzialność karną, podając nieprawidłowe informacje. 

Zatwierdzenie ESA 

Program musi zostać zatwierdzony przez ESA . Prace opierają się na tym, że program jest uzasadniony wybuchem Covid-19 jako jedynym czynnikiem uruchamiającym, że pomoc stanowi rekompensatę za utracone dochody oraz że intensywność pomocy oparta jest na obiektywnych kryteriach, aby program mógł zostać automatycznie zatwierdzony. Program nie będzie wówczas kolidował z programem gwarancji kredytowych dla MŚP, tj. Firmy mogą korzystać z obu. NFD ma kontakt z ESA. 

Regulacje

W bardzo krótkim czasie rząd przygotował plan o dużym zasięgu. Rząd pragnie szybko wprowadzić program, aby był on możliwie jak najprostszy i aby pierwsza płatność mogła zostać dokonana jak najszybciej.

Oznacza to, że istniały ograniczone możliwości wzięcia pod uwagę różnych kwestii, które normalnie byłyby podkreślane. Dlatego może być konieczne dostosowanie modelu, limitów i środków kontroli. Ma np. pytania dotyczące modelu stanowią wystarczającą silną zachętę do prowadzenia operacji podczas kryzysu koronawirusa. Wiele firm znacznie ograniczyło wykorzystanie siły roboczej, ale nie 100 procent, aby uniknąć konieczności całkowitego zamknięcia firmy. Zazwyczaj dotyczy to firm o dużym spadku obrotów (80–100%), w których nadal potrzebny jest pewien personel. Ministerstwo rozważy, czy i jeśli to możliwe, w jaki sposób można wziąć to pod uwagę w modelu z kwietnia 2020 r.

Źródło VG