Zasiłek opiekunczy i rodzinny w Norwegii – kiedy jest przyznawany?

0

Zasiłek opiekuńczy i rodzinny  w  Norwegii? Ten temat wciąż budzi spore wątpliwości – szczególnie wśród zagranicznych pracowników. My- Wataha jesteśmy tu po to, aby odpowiadać na wszystkie pytania i niejasności. W naszym nowym cyklu informacyjnym dowiecie się jak i kto może uzyskać taki zasiłek? Zmiany i nowelizacje, które weszły w życie  w 2019 nie pozwalają  przejść obojętnie obok tego tematu. 

Zasiłek opiekuńczy i rodzinny w Norwegii – kiedy otrzymasz?

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii.Aby go otrzymać, trzeba spełniać chociaż jeden z poniżej wymienionych warunków.

  1. Mieszkasz na terenie Norwegii z rodziną
  • Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego może przysługiwać w sytuacji, kiedy cała rodzina mieszka na terenie Norwegii i planuje mieszkać tu przez minimum 12 miesięcy. Dotyczy to wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii, zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) oraz posiadających zezwolenie na pobyt lub przebywających w Norwegii legalnie na innej podstawie.
  • Obywatele państw należących do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)*, pracujący w Norwegii, mogą być uprawnieni do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego także, jeśli planują mieszkać w Norwegii krócej niż 12 miesięcy. Dodatkowym warunkiem  otrzymania zasiłku opiekuńczego jest przynależność do norweskiego systemu zabezpieczenia socjalnego lub systemu zabezpieczenia socjalnego w innym państwie należącym do EOG przez okres co najmniej 5 lat. W celu spełnienia wymogu 5-letniego członkostwa w systemie zabezpieczenia społecznego, można połączyć okres członkostwa w Norwegii i w innym państwie należącym do EOG.

2.  Jesteś obywatelem państwa EOG i pracujesz w Norwegii, a rodzina mieszka w innym państwie EOG:

  • Jeśli rodzic mieszkający w innym państwie EOG posiada zatrudnienie lub otrzymuje świadczenie równoznaczne z pracą i ma tam prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, Urząd NAV wypłaci świadczenia pomniejszone o wysokość świadczeń wypłacanych w innym  państwie EOG.
  • Jeśli rodzic mieszkający w innym państwie EOG nie posiada zatrudnienia ani nie otrzymuje świadczenia równoznacznego z pracą, rodzic pracujący w Norwegii ma prawo do otrzymania pełnej kwoty świadczenia rodzinnego i opiekuńczego z Norwegii.
  • Obywatele państw EOG pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym, mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący na lądzie stałym w Norwegii. Nie dotyczy to jednak marynarzy mieszkających na Łotwie, w Polsce i Rumunii, którzy pracują na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS). Wymienieni marynarze podlegają przepisom zabezpieczenia socjalnego na Łotwie, w Polsce lub w Rumunii.

3. jesteś pracownikiem delegowanym z państwa EOG do Norwegii:

  • Jeżeli Twój pracodawca w innym  państwie EOG oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii, nie jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłku rodzinnego ani opiekuńczego w Norwegii. Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w innym państwie i w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w tym  państwie.
  • Jeżeli małżonka/małżonek bądź konkubina/konkubent również przeprowadzi się do Norwegii i będzie uznana/y  za rezydenta w Norwegii zgodnie z przepisami EOG, będzie miał/a prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Urząd NAV w każdym przypadku oceni, czy należy uznać daną osobę za rezydenta w Norwegii zgodnie z przepisami EOG. Bierzemy pod uwagę między innymi długość pobytu, więzy rodzinne i sytuację mieszkaniową.
  • Jeżeli małżonka/małżonek bądź  konkubina/konkubent i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i  małżonek/konkubent podejmie tu pracę, stanie się on/ona członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń  społecznych (folketrygden). W ten sposób może on/ona uzyskać prawo do zasiłku rodznnego i opiekuńczego, nawet jeśli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy.

4. Jesteś pracownikiem delegowanym z państwa spoza EOG, z którym Norwegia posiada umowę o systemie zabezpieczeń społecznych:

  • Jeżeli Twój pracodawca w innym  państwie oddelegował Cię do pracy przy zleceniu w Norwegii, nie jesteś  uprawniony do otrzymywania zasiłku rodzinnego ani opiekuńczego w Norwegii. Dzieje się tak, ponieważ nadal pracujesz dla pracodawcy w innym państwie i w dalszym ciągu jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w tym państwie.

źródło: nav.no

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii – warto znać swoje prawa!

Chcesz uzyskać zasiłek opiekuńczy w Norwegii? Warto poznać swoje prawa. Jest to kwota, która może pomóc Tobie i Twojej rodzinie w codziennej egzystencji.

Komentarze