Eurowybory 2019: zasady rejestracji i głosowania w Norwegii

Jak zagłosować do europarlamentu w Norwegii

0

Ważna informacja. Można już rejestrować się w spisie wyborców w Norwegi, którzy chcą 29 maja wziąć udział w Eurowyborach. Rejestracja jest konieczna! Poniżej szczegółowe informacje dotyczące rejestracji.

Eurowybory  2019 – jak się zarejestrować w spicie wyborców?

Dane w systemie e-Wybory oraz w formularzu zgłoszenia należy wpisać czytelnie. Muszą być zgodne z dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty), należy uwzględnić oczywiście  znaki diakrytyczne (Ą,Ć,Ę,Ł,Ń,Ó,Ś,Ź,Ż, itp.).

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY (https://ewybory.msz.gov.pl),

bądź w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo, Drammensveien 171, 0277 Oslo:

– telefonicznie, nr tel.: +47 24110877 ,

– e-mailowo, (prosimy załączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia) na adres: [email protected] ,

– pisemnie, przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pocztą na adres:

Republikken Polens Ambassade

Drammensveien 171, 0277 Oslo

PO Box 4091 AMB

0244 Oslo

– ustnie, osobiście: w siedzibie Wydziału Konsularnego (formularz zgłoszenia dostępny jest w urzędzie),

– faksem, przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na nr faksu: +47 24110878.

Co musi się znajdować w zgłoszeniu?

-Nazwisko

– Imię (imiona)

– Imię ojca

– Datę urodzenia

– Numer ewidencyjny PESEL (polski numer PESEL)

– Miejsce pobytu wyborcy za granicą

– Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.

– Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Formularz zgłoszenia do spisu wyborców można pobrać kliknąjąc tutaj>>

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Udział w wyborach, a zmiana miejsca zamieszkania

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. (włącznie):

– e-mailowo: [email protected]

– pisemnie, na adres:

Republikken Polens Ambassade

Drammensveien 171, 0277 Oslo

PO Box 4091 AMB

0244 Oslo

– faksem, nr faksu: +47 24110878

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Weź udział w wyborach – bądź świadomym obywatelem!

Żródło danych: Ambasada Polska w Norwegii