Pogoda w:

Oslo

Brak opadów
Dziś 4
Jutro 6
default avatar
31.08.2018

NAV w Norwegii - jaką pomoc socjalną możesz uzyskać?

NAV w Norwegii to odpowiednik dwóch polskich instytucji: ZUSu oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to skrót od słów Ny arbeids- og velferdsforvaltning, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza “Urząd Pracy i Opieki Społecznej”. Do jego zadań należy dbałość o to, by jak najwięcej mieszkańców Norwegii znalazło zatrudnienie. Oferuje różne formy wsparcia finansowego, np. zasiłki dla bezrobotnych czy chorobowe. Jest odpowiedzialny także za wypłatę świadczeń rodzicielskich oraz emerytalnych.

NAV w Norwegii, a system pomocy socjalnej

NAV w Norwegii stanowi ważną część całego norweskiego systemu opieki socjalnej. Do podstawowych warunków, jakie należy spełnić by ubiegać się o wsparcie, należą następujące:

 • legalność pobytu w Norwegii,
 • brak możliwości utrzymania się z własnej pracy lub środków pochodzącym z zasiłków socjalnych.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, zaś w przypadku wielu instrumentów pomocowych obowiązują określone limity wysokości przyznawanych środków. W celu uzyskania pomocy z NAV, należy udać się do najbliższego oddziału. Przyjęto zasadę, że w każdej gminie powinien znajdować się przynajmniej jeden.

Dowiedz się więcej o systemie opieki społecznej w Norwegii >>>

NAV w Norwegii, a świadczenia rodzinne

NAV w Norwegii oferuje wsparcie parom, którym dopiero co urodziło się dziecko lub oczekują na jego przyjście. Kobiety w ciąży mogą starać się o zasiłek ciążowy, zaś tuż po narodzinach rodzice mogą starać się o becikowe. Warto być jednak świadomym tego, że skorzystanie z becikowego uniemożliwia przyznanie prawa do zasiłku rodzicielskiego, ponieważ dedykowane jest tym kobietom, które nie wypracowały prawa do świadczeń rodzicielskich.

Opiekunowie dziecka poniżej 18. roku życia mogą starać się o zasiłek rodzinny, a jeżeli podopieczny znajduje się pomiędzy 1., a 2. rokiem życia to dodatkowo zasiłek opiekuńczy. W przypadku zasiłku rodzinnego możesz ubiegać się o wyrównanie do 3 lat wstecz, jednak już w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego NAV należne środki może wypłacić jedynie do 3 miesięcy wstecz.

Świeżo upieczonym mamom i tatom przysługuje jeszcze zasiłek rodzicielski z podziałem na urlop macierzyński oraz urlop ojcowski. Czas trwania tego świadczenia uzależniony jest od tego, na jakie procentowe pokrycie stawki wynagrodzenia się zdecydujemy. Przy 80% pokryciu możemy liczyć na 59 tygodni zasiłku rodzicielskiego, zaś przy 100% na 49 tygodni, w trakcie których świadczenie będzie wypłacane. Warto wiedzieć, że związki homoseksualne mają takie same prawa do świadczeń rodzinnych, jak pary heteroseksualne.

Linki:

 1. Zasiłek rodzicielski – co to takiego? >>>
 2. Urlop ojcowski – pappapermisjon >>>
 3. Becikowe i zasiłek ciążowy >>>
 4. Zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy >>>
 5. Związki homoseksualne, a opieka nad dziećmi >>>

NAV w Norwegii – terminy, warunki szczególne

Ważne, by przestrzegać ustalonych terminów przez NAV w Norwegii. Ich niedotrzymanie skutkuje opóźnieniem w uzyskaniu prawa do świadczeń socjalnych, zaś w niektórych przypadkach może całkowicie uniemożliwić ich wypłatę. W niektórych przypadkach NAV przewidziało możliwość wyrównania środków do 3 lat wstecz, ale nie jest to regułą.

Interesującą kwestią jest instrument elastyczności wypłaty środków. Dzięki niemu istnieje możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą zawodową lub urlopem wypoczynkowym. Istnieją jednak pewne warunki, do jakich trzeba się dostosować oraz pewne ograniczenia, o których istnieniu warto wiedzieć.

Należy również pamiętać, że wszystkie zasiłki rodzicielskie przyznane po 1. lipca 2018 roku objęte są zmianami w odniesieniu do okresu trwania. Wydłużono zarówno okres wyłączny dla matki, jak i dla ojca, skrócony za to został okres wspólny. Szczegóły znajdziecie w linkach poniżej.

Linki:

 1. Terminy składania wniosków do NAV >>>
 2. Elastyczność wypłat zasiłku rodzicielskiego >>>
 3. Czas trwania zasiłku rodzicielskiego >>>

Pomoc dla bezrobotnych w Norwegii

NAV w Norwegii oferuje również pomoc osobom bezrobotnym. Instrumenty rynku pracy są urozmaicone i obejmują takie rozwiązania, jak zasiłek dla bezrobotnych, praktyki, finansowanie szkoleń, przyznanie mentora, refundację kosztów wynikających ze stosunku pracy, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy lub skierowanie na kursy zawodowe.

Aby skorzystać z tego wsparcia, należy uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Podstawowym kryterium jest posiadanie pozwolenia na legalny pobyt, a także przepracowanie ostatniego roku kalendarzowego, w którym zostanie uzyskany dochód minimum na poziomie tzw. “wartości G”.

Dowiedz się więcej o wsparciu osób bezrobotnych w Norwegii >>>

Osoby bezrobotne mogą również liczyć na wsparcie finansowe ze strony NAV w Norwegii. Podstawowymi warunkami udzielenia zasiłku dla bezrobotnych są następujące:

 • Twój wymiar pracy został pomniejszony minimum o połowę,
 • uzyskałeś dochód na poziomie 1,5 G w ostatnim roku lub w ciągu ostatnich 3 lat,
 • jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy lub przedkładasz w NAV swój aktualny status zatrudnienia co 14 dni,
 • jesteś osobą realnie szukającej zatrudnienia,
 • posiadasz prawo do legalnego pobytu na terytorium Norwegii.

O taką formę świadczenia mogą ubiegać się również obcokrajowcy. Pod warunkiem, że uzyskali dochody na terytorium Królestwa, przy czym wydziela się dwie grupy takich osób – pracowników transgranicznych i przebywających na stałe w Norwegii.

Ciekawą alternatywą jest permittering, czyli zasiłek dla osób czasowo bezrobotnych. Świadczenie to przysługuje osobom, które okresowo nie mają zatrudnienia, jednak nie została im wypowiedziana umowa o pracę. Dzięki pobieraniu takich środków z NAV w Norwegii pracownik nie ma obowiązku stawiania się w pracy, z kolei pracodawca nie ma obowiązku wypłacania wynagrodzenia.

Linki:

 1. Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – jak go uzyskać? >>>
 2. Zasiłek dla bezrobotnych obcokrajowców – jak to zrobić? >>>
 3. Czym jest permittering i komu przysługuje? >>>

NAV w Norwegii oferuje również pomoc chorym

Wśród świadczeń socjalnych oferowanych przez NAV znajdują się także rozwiązania dedykowane osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Podstawowym warunkiem jest wykazanie, że chory wymaga stałej opieki ze strony najbliższych, a jego stan zdrowia wymaga specjalistycznego leczenia. W takich przypadkach przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny, który może być wypłacany zarówno dzieciom, jak i osobom powyżej 18. roku życia.

W Norwegii funkcjonują także gminne świadczenia pielęgnacyjne. Aby uzyskać takie wsparcie należy wykazać, że rodzina lub inni opiekunowie wykonują przy chorym czynności, które w innym wypadku byłyby obowiązkiem gminy. Każdy wniosek o ten dodatek rozpatrywany jest indywidualnie. Dostarczona dokumentacja jest oceniana przez urzędników i to oni ustalają, jaka forma pomocy zostanie przyznana.

Osoby, które z powodu swojego zdrowia są niezdolne do podjęcia pracy zarobkowej, mogą liczyć także na przyznanie prawa do dochodu pomocniczego. Możliwość jego uzyskania wymaga spełnienia szeregu warunków, zaś do najważniejszych należy zaliczyć konieczność pozostawania pod stałą opieką. NAV może przyznać także usługi asystenckie na 2 godziny w tygodniu.

Osoby pozbawione możliwości wykonywania zawodu z powodu choroby lub urazu mogą liczyć na przyznanie dodatku wyrównawczego. Prawo do tego świadczenia przysługuje Ci, jeżeli Twoja zdolność do pracy jest niższa, niż 50%. W celu uzyskania takiego wsparcia należy spełnić określone kryteria oraz wypełnić sprecyzowane formalności.

Warto wiedzieć, że osoby trwale pozbawione możliwości pracy mogą uzyskać zasiłek dla niepełnosprawnych. Dotyczy to także tych, którzy wcześniej pobierali dodatek wyrównawczy. Prawo do świadczenia dla osób niepełnosprawnych nabywane jest w różnych okolicznościach. Jeżeli dysfunkcja została nabyta w wyniku czynności zawodowych, należy ukończyć cały proces leczenia i rehabilitacji. Przysługuje także tym, którzy urodzili się już z wadami uniemożliwiającym im podjęcie działalności zarobkowej.

Linki:

 1. Dodatek pielęgnacyjny dla nieletnich >>>
 2. Dodatek pielęgnacyjny dla osób pow. 18. roku życia >>>
 3. Gminne świadczenia pielęgnacyjne >>>
 4. Dochód pomocniczy w Norwegii >>>
 5. Dodatek wyrównawczy w Norwegii >>>
 6. Zasiłek dla niepełnosprawnych w Norwegii >>>

Emerytura w Norwegii

Jak informowaliśmy, NAV w Norwegii największą część swojego budżetu przeznacza na świadczenia emerytalne. Zgodnie z norweskim prawem, na norweską emeryturę może liczyć każdy, kto miał ciągłość ubezpieczeniową przez minimum 3 lata. Przy czym warunkiem jest, że składki emerytalne były opłacane na terenie Norwegii. Funkcjonuje również minimalna stawka emerytalna, jednak aby ją uzyskać, należy przepracować minimum 40 lat w tym kraju.

Dowiedz się więcej o emeryturze w Norwegii >>>

NAV w Norwegii – wsparcie pracowników

Pracownicy w Norwegii mogą liczyć na wsparcie NAV w przypadku choroby. Oferują świadczenia chorobowe pracownicze. Warunkiem jest jednak odprowadzanie składek zdrowotnych do norweskiego systemu zdrowotnego. Muszą również zostać określone warunki, m.in. wymóg przepracowania ostatnich 4 tygodni przed chorobą.

Obowiązują również warunki szczególne. Dotyczą one takich grup zawodowych, jak m.in. marynarze, rybacy, a także osób pomiędzy 62., a 70. rokiem życia. Ponadto NAV przewiduje możliwość łączenia zasiłku chorobowego z dodatkiem dla osób niepełnosprawnych.

Link:

 1. Zasiłek chorobowy w Norwegii – pracownicy >>>
 2. Świadczenie chorobowe w Norwegii – warunki szczególne >>>

Co jeszcze NAV musi zapewnić?

Przy okazji kontaktów z NAV warto znać swoje prawa. Do najważniejszych należy zaliczyć to, że urząd musi zapewnić tłumacza każdemu obcokrajowcowi, który wyrazi taką potrzebę. Ponadto pracownicy tej instytucji zobowiązani są do udzielenia pomocy przy sporządzaniu wniosków. Warto o tym pamiętać, by uniknąć zbędnych wydatków na usługi translatorskie lub prawnicze.

Dowiedz się więcej o tym, jak sobie radzić z norweskim prawem pracy >>>

NAV w Norwegii – warto korzystać

Dla emigrantów z Polski mylący może być fakt, że NAV w Norwegii to w istocie połączenie polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Powiatowymi Urzędami Pracy, a nawet miejskimi i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Urząd ten zajmuje się zarówno sprawami socjalnymi, emerytalnymi, jak i pomocą dla osób bezrobotnych. Warto znać również specyfikę funkcjonowania tej instytucji, ponieważ jak wykazują statystyki – ok. 60% spraw jest rozpatrywanych negatywnie. Warto pamiętać, że każdemu obcokrajowcowi przysługuje prawo do tłumacza przy okazji kontaktów z tym urzędem. Wystarczy zgłosić taką potrzebę w języku norweskim lub angielskim, zaś NAV jest w obowiązku spełnić to życzenie.

Oceń artykuł
0 / 5.0 0 ocen
default avatar
31.08.2018

Dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *