-Istnieje wyraźna potrzeba jasnych przepisów krajowych dotyczących tego, kto powinien zostać poddany kwarantannie i odizolowany oraz co to oznacza. W piątek wyjaśniliśmy to osobom przybywającym do Norwegii z zagranicy. Teraz przygotowujemy to dla osób, które miały bliski kontakt z osobą zarażoną, mówi Bent Høie, Minister Zdrowia i Opieki.

Widzimy również, że kilka gmin wyraża duże zaniepokojenie. Ich usługi zdrowotne i opiekuńcze nie są przeznaczone do opieki nad rezydentami Hytt. Cieszymy się, że wielu spełniło wczoraj wyraźną prośbę premiera, by wrócić do domu, ale w ciągu dnia sprawdzą, czy reszta zrobi to dobrowolnie. Jeśli gminy nadal będą dziś informować, że ludzie są w swoich Hyttach, rząd nałoży na to zakaz. W związku z tym przyjęliśmy dziś rozporządzenie w tej sprawie, które może obowiązywać od momentu podjęcia decyzji. Może się to zdarzyć szybko, jeśli ludzie nie będą teraz dobrowolnie wykonywać tej prośby, mówi Høie.

Zakaz pobytu w obiektach rekreacyjnych poza ich gminą macierzystą wejdzie w życie po podjęciu decyzji przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki. Ministerstwo powróci z dalszymi informacjami na temat terminu..

Przepisy mają następującą treść:

Rząd Norweski przyjął nowe rozporządzenie kwarantanna

Nowe rozporządzenie przewiduje, że ludzie powinni zostać poddani kwarantannie, jeśli mieli bliski kontakt z kimś, kto został zakażony koronawirusem. Nie dotyczy to personelu medycznego, który użył odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Przez „bliski kontakt” rozumie się kontakt z innymi osobami znajdującymi się w odległości mniejszej niż dwa metry przez ponad 15 minut lub bezpośredni kontakt fizyczny.

Kwarantanna trwa 14 dni od daty kontaktu. W przypadku osób, które przybyły z zagranicy, okres kwarantanny obowiązuje od dnia przyjazdu osoby do Norwegii.

Osoby poddane kwarantannie muszą pozostać we własnym domu lub innym odpowiednim miejscu zamieszkania. Mogą wyjść tylko wtedy, gdy unika się bliskiego kontaktu z innymi. Osoby poddane kwarantannie nie powinny jechać do pracy lub szkoły, odbywać długich podróży w kraju lub za granicą, korzystać z transportu publicznego ani odwiedzać miejsc, w których przebywa większa grupa ludzi.

Przepisy stanowią wyjątek od zasad kwarantanny.

Osoby, które są absolutnie niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania funkcji życiowych i zdrowotnych. Są zwolnione z obowiązku kwarantanny podczas pracy lub podróży do pracy innej niż transport publiczny. Przez funkcje związane z życiem i zdrowiem rozumie się między innymi służbę wartowniczą w służbie zdrowia i opiece zdrowotnej, pracę w zakresie bezpieczeństwa (policja, gotowość na wypadek pożaru i ratownictwo) oraz kierownictwo wyższego szczebla o najważniejszych funkcjach społecznych. Zastosowanie wyjątku należy wyjaśnić zarządowi firmy. Osoby objęte zwolnieniem powinny, w miarę możliwości, unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami, a zwolnienie dotyczy wyłącznie kontekstów pracy w kontrolowanym środowisku, a nie czasu wolnego.

Jest to zawężony wyjątek od nowych przepisów niż przyjęty w piątek dla osób przebywających za granicą. Wynika to z faktu, że istnieje większe ryzyko związane z osobami, które miały kontakt z zarażonymi osobami, niż w przypadku pobytu za granicą. W takim razie musimy być bardziej ostrożni.

izolacja

Osoby, u których potwierdzono chorobę koronawirusa, powinny pozostać w izolacji. Osoby poddane kwarantannie, u których wystąpi gorączka lub objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel lub świszczący oddech, również powinny pozostać w izolacji.

Przez izolację rozumie się, że osoba przebywa we własnym domu lub innym odpowiednim miejscu zamieszkania. Osoba ta powinna być odizolowana od innych.Nie powinna mieć, tak dalece jak to możliwe, bliskiego kontaktu z osobami z tego samego gospodarstwa domowego. Ludzie powinni być w izolacji od objawów, do 7 dni po ustąpieniu objawów.

Zakaz pobytu na nieruchomości rekreacyjnej w gminie innej niż gmina zamieszkania

Rozporządzenie stanowi, że osobom, które posiadają nieruchomości wypoczynkowe w gminie innej niż zarejestrowana, nie wolno przebywać w tym miejscu. Wymagana jest absolutnie niezbędna konserwacja lub nadzór konieczny do uniknięcia poważnych szkód materialnych.

Rząd Norweski przyjął nowe rozporządzenie. Kara i wejście w życie

Umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Oznacza to, że kara jest znacznie zmniejszona w porównaniu do maksymalnej kary grzywny albo pozbawienia wolności na dwa lata. Wydaje się, że za tego rodzaju przestępstwo istnieje bardziej proporcjonalna kara.

Przepisy wejdą w życie natychmiast. Wyjątek to zakazu pobytu na nieruchomości rekreacyjnej poza własną gminą macierzystą. będą obowiązywać do 1 kwietnia. Ministerstwo Zdrowia i Opieki zostało upoważnione do zmiany i rozszerzenia przepisów. Może zatem szybko dostosować przepisy do doświadczeń i potrzeb. Ministerstwo powróci z dalszymi informacjami na temat czasu wejścia w życie zakazu pobytu na nieruchomościach wypoczynkowych poza ich gminą macierzystą.

Kwarantanna dla osób przybywających do Norwegii z zagranicy

Kwarantanna i izolacja osób przybywających do Norwegii z zagranicy. Są uregulowane w osobnym rozporządzeniu wydanym przez Gabinet Ministrów w dniu 13 marca 2020 r. To obowiązuje, ale zostało zmienione dzisiaj, aby wprowadzić obowiązek kwarantanny dla wszystkich przybywających do Norwegii. Zmiana wejdzie w życie od wtorku 17 marca 2020 r. Oznacza to, że podróżni ze Szwecji i Finlandii również zostaną poddani kwarantannie.

Rząd Norweski przyjął nowe rozporządzenie